KẾ HOẠCH BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2011-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

2015 KẾ HOẠCH DIỀU CHỈNH. BỔ SUNG Phương hương chiến lược TI. song lang.doc